-->

Bước Chân Giải ThoátĐánh chuông mới biết chuông hay
Khảo nhân mới biết bậc nào minh sư
Chuổi ngày nơi cỏi phàm phu
Nương vào nhân quả tuyệt vời chẳng sai
Ai người nhân của Như Lai
Hảy mau bịt mắt, bịt tai kẽo là,
Thiên ma cùng với lâu la,
Nhập vào tâm thức rỉ tai buộc ràng
Thiện căn đoạn dứt mọi đàng
Lạc vào lối mộng thênh thang hình hài
Nếu ai mê sắc đắm tài
Bị chúng trói lại làm cho mê hoài
Đến khi sực tỉnh mộng dài
Thì sau chúng lại kết bày tội oan
Đọa vào kiếp sống ngỗn ngang
Kiếp sau trả quả chúng ma cười khì
Thì ra tánh mạng chúng sinh
Bị thiên ma dụ đoạn tình sắc không
Đem vào địa ngục tối ngông
Kiếp này chưa trả lại chồng chất thêm
Hởi người nhân cốt Phật Tiên
Đừng nên bỏ mạng làm thiên ma hoài
Đứng lên tỉnh giấc mộng dài
Nghe theo Phật Tổ gót ngài phong vân.
Cực lạc tên gọi lạc bang
Ngó vào tiên cốt ngọc ân Tổ Thầy
Bước lên bát nhã liên đài
Nhìn vào chơn tánh thoát loài ma vương
Nhìn ra sinh chúng đáng thương
Chẳng còn dấu vết ma vương chổ nào
Bước đi trên cánh sen cao
Nhập vào lý tánh rạt rào yêu thương
Bước chân Phật tổ dẫn đường
Liên đài bậc nhứt ma vương phục rồi
Kêu bằng Sư phụ thương ôi
Độ cho con được sống đời Như Lai ...


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản