-->

July 6, 2018 - Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia  


July 6, 2018 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)

Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong