-->

Poetry (thơ) - Bát Nhã Ba La Mật Đa

Bát Nhã Ba La Mật Đa

Trí bát nhả suối nguồn thanh tịnh  
Phát từ thân khẩu ý tâm mình  
Phá tan màn u tối vô minh 
Ra Tam giới thoát vòng sanh tữ  
Tánh bát nhả viễn ly văn tự  
Chẳng luận bàn ngôn ngữ tư duy  
Bất khả đắc bất khả tư nghì  
Ai đạt ngộ tam thiên sụp đổ  
Chơn bát nhả quang minh rực rỡ  
Chuyển mê thành thiết trí như lai  
Tám mươi ngàn khỗ nảo trần ai   
Là tự tánh niết bàn tịch tịnh ...

Đại Sư Pháp Vân