-->

Poetry (thơ) - Bát Nhã Độ


Bát Nhã Độ

Thuyền Bát Nhã đưa người về Tịnh Độ
Thuyền Bát Nhã đưa người đi không bến
Nó không đáy đưa người qua khổ ải
Nó không thân nên nét thật ân cần
Ai còn thân nên há có dự phần
Vì bước xuống ắc còn ai thấy được
Mất thân rồi còn gặp cố nhân không?
Không ai nào bạn đồng hành
Không ai bàn chuyện thế gian thuở nào
Mắt không thấy còn thương hay ghét
Trong tâm kia không còn nhớ chuyện ngày xưa
Ngồi thênh thang từng đợt sóng nhẹ nhàng
Thật thong thả và âm thầm tự tại…

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản