-->

Poetry (thơ) - BỒ TÁT QUAN ÂM


BỒ TÁT QUAN ÂM


Trong hàng Bồ tát vô biên
Một vị nổi bật tương truyền Quan Âm
Chúng sanh nào khổ xưng danh
Ngài liền quan sát, kiếm tầm đến ngay
Ứng cứu trong lúc hiểm nguy
Luôn là tâm nguyện từ bi của Ngài
Lời cầu trong lúc nạn tai
Chân thành, tha thiết tin Ngài chớ nghi
Ngày thường ta phải luôn trì
Danh hiệu Bồ Tát, được thì yên vui
Nạn nước hay lửa đều lui
Lửa không cháy đặng, nước vùi được đâu
Vì tìm châu báu phiêu lưu
Lênh đênh trên biển, hiểm nghèo sóng to
Gặp quỉ La sát, đừng lo
Gió đen tuy thổi, niệm cho yên liền
Có kẻ dao gậy đuổi theo
Hùng hổ như thể hùm beo rượt nà
Nhờ niệm danh hiệu Ngài ra
Dao gậy rơi rụng, nạn qua tức thì
Có người do bởi việc chi
Vào nơi hiểm nạn, Dạ xoa đón đường
Trong lúc bối rối hết phương
Cầu cứu Bồ tát, đường hoàng đi qua
Mắt dữ không dám ngó ta
Nói gì làm hại, lánh xa tức thì
Nếu người bị trói bị gông
Nhờ niệm Bồ tát chẳng còn nạn kia
Có đoàn lái buôn đang đi
Rất lo oán tặc bởi vì đang mang
Vô số của cải bạc vàng
Thì trong có một người này xướng lên
Tuy sợ nhưng chớ nên quên
Quan Âm Bồ tát tầm thinh giải nàn
Thí vô úy, bảo bình an
Chúng ta đồng nguyện Quan Âm tức thì
Do xưng danh hiệu Đại Bi
Nạn tai qua khỏi cùng quỳ tạ ơn
Quan Âm là Thượng Thiện Nhơn
Oai thần Đại Sĩ thật “nan tư nghì”
Bồ tát của sự lắng nghe
Phân thân vô số cũng vì chúng sanh
Những ai còn khổ vì dâm
Vì sân, si; niệm Quan Âm được lìa
Do bởi uy lực lớn kia
Chúng sanh hãy niệm danh Ngài luôn luôn
Cầu con, trai gái, vuông tròn
Tài năng, đức hạnh vẹn toàn đáng ưa
Lễ bái Bồ tát sớm trưa
Thì niệm danh hiệu, phước thừa vô biên
Phật bảo Vô Tận Ý liền
Ông xem có kẻ cần chuyên tu hành
Thọ trì cả sáu mươi hai
Hằng sa Bồ tát và hay cúng dường
Đồ ăn, y phục, trải giường
Thuốc men, các thứ luôn luôn đủ đầy
Thử xem công đức như vầy
Là nhiều hay ít thì ngài chắp tay
Công đức này thật lớn thay
Phật nói không khác người hay niệm thầm
Một mình Bồ tát Quan Âm
Dù cho lễ bái một lần, cúng dâng
Đem hai phước đức cân phân
Bằng nhau không khác, nên cần trì danh
Quan Âm Bồ tát tín thành
Lợi ích phước đức để dành vô biên
Bồ tát ba mươi hai ứng thân
Thân nào dễ độ là cần hiện ra
Thanh Văn, Đế Thích, Bích Chi
Tể Quan, Trưởng Giả với Tỳ Sa Môn
Cư sĩ, Tiểu Vương, đồng nam…
Vô số ứng hiện, khi cần có ngay
Thân nữ, Bồ tát thường hay
Vì chúng sanh thích, chứ Ngài là nam
Đằng vân thế giới ba ngàn
Lắng nghe cầu nguyện, chưa từng bỏ ai
Bồ tát tự tại lắm thay
Ban cho vô úy, người đời thường khen
Phật Thí vô úy, Bạch y
Ngài Vô Tận Ý phát tâm cúng dường
Xâu chuỗi anh lạc phi thường
Quan Âm từ khước, Phật thương ban lời
Quan Âm nên nhận đi thôi
Vì Vô Tận Ý, vì Trời, Dạ xoa, 
Càn thát bà, A tu la…
Mẫn chư tứ chúng, phân ra cúng dường
Một lên Phật Thích Ca Văn
Hai lên Đa Bảo, Tháp hằng hiện ra
Mỗi khi giảng nói Pháp Hoa
Hay thay, Bồ tát nhận mà kính dâng
Người đời xưng tụng Quan Âm
Nguyện rộng như biển, chúng sanh nương cầu
Thường thân thương gọi Mẹ ơi
Được cứu như thể lần hai chào đời
Quan Âm hiện giữa biển khơi
Trên rồng lẫm liệt cứu người chìm ghe
Hiện mây ngũ sắc chở che
Cành dương vẩy nước chợt nghe mát trời
Tịnh bình có lúc nào vơi
Thì chúng sanh khổ trên đời còn ai
Áo trắng gió lộng tung bay
Bồ tát luôn đứng giữa trời nắng mưa
Ngài luôn bố thí, ban cho
Ta thì vẫn nhận, học trò được sao