-->

Poetry (thơ) - Cảm Ân Sư Tổ


Cảm Ân Sư Tổ

Tạ ơn ai thuyết pháp thế gian
Chúng sinh giải thoát vạn duyên khai.
Nhân duyên tụ tán cảnh thanh trần.
Lục đạo quay quần khó thoát thân.

Dịp may Ni thuyết ngủ quan đài.
Nhân gian thời mạng gặp số may
Tự khai thập bát trong vòng tiến,
Sáu quan khai mở vạn pháp khai.

Tinh thông thiên nhãn thuyết lý trời
Qui hồn tạo phước độ thế nhân
Dùng thân La Hán trong vòng tiến.
Để lại hư trần chơn giác khai.

Phước báo vạn ban thiên hữu tình.
Kiến thiền khai ngộ vô minh giới.
Kết duyên khai mở thiện ác duyên.
Để lại thanh trần thuận ý thiên.

Kính Ni ba bái tỏ lòng thành.
Vì người khai mở vạn báo thiên
Cha mẹ trên trời luôn thương nhắc
Mê muội trần đời quên đất thiên.

Pham Van Sau

Dec. 5, 2007