-->

Poetry (thơ) - Chúng Sinh Cỏi Ta Bà


Chúng Sinh Cỏi Ta Bà

Ta đến đây là lắm điều thêm lợi
Học hỏi nhiều lắm thói của phàm phu 
Học đễ biết và răn đời khuyến thiện
Làm việc lành nhân được tiếng ngàn sau
Đừng kêu hãnh danh lợi bằng danh giã 
Cái danh ma chỉ thân được thù ma 
Có chi đâu mà khắm khích vui mừng
Nghỉ cũng tũi khóc hoài cũng nên khóc ...

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản