-->

Poetry (thơ) - Di Lạc Chầu Tổ


Di Lạc Chầu Tổ

Sư Tổ làm sao, con làm vậy 
Sư Tổ cầm gậy, con cầm theo
Sư Tổ làm eo, con làm phách
Sư Tổ ốm nhách, con mập ù
Sư Tổ thăm tù, con theo đuôi
Sư Tổ dùi cui, con dùi đục
Sư Tổ lục đục, con theo hầu
Sư Tổ gõ đầu, con xuất chúng…

Cư Sĩ Bồ Tát QTATV 

Nhập Hạ 2016