-->

Poetry (thơ) - Học Thiền

Học Thiền

Thầy ơi! con muốn học thiền
Lại đây Thầy gỏ đạo liền thành ngay
Tịnh thân bịt mắt cùng tai
Hồng trần tám gió đừng phai tấc lòng.

Học thiền sắc tức thị không
Tâm Kinh Bát Nhã là dòng chuyễn lưu
Từ đây vĩnh viễn vô ưu
Hoa ưu đàm nở ngao du niết bàn.

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản