-->

Poetry (thơ) - Khai Thông Đạo

Khai Thông Đạo

Lúc ta vừa tám tuổi tròn
Liễu rồi sinh tử tìm nơi tu hành.
Đạo mầu tâm trí sáng thanh,
Định thiền tam muội chẳng sanh vọng trần.
Bao năm tu luyện đã rành
Bấy giờ ta mới đạt thành quả cao
Hởi ai tâm đạo xôn xao
Ta đang tìm đón khắp rao muôn loài
Tâm thành đạo mới tuyệt vời 
Tầm đâu hơn nữa tìm thời uổng công.

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản