-->

Poetry (thơ) - Lục Độ Ba La Mật Đa

Lục Độ Ba La Mật Đa

Lìa vọng huyễn bồ đề bố thí
Tâm viển ly khỗ nảo trần ai
Lục căn tịnh hạnh phúc lắm thay
Trì tánh giới độ mình độ chúng

Mặc thế sự luận sanh cùng tử
Lòng an nhiên, nhẩn nhục môi cười
Nên tiến hoài tiến mải người ơi
Tin tấn độ chơn thân bát nhả

Đời huyển mộng tâm thường an tịnh
Ngộ tham thiền lìa vọng cùng chơn
Chẳng mê lầm ngả pháp thiệt hơn
Huệ minh chiếu về nguồn diện mục ...

Đại Sư Pháp Vân