-->

Poetry (thơ) - Lục Tự A Di Đà Phật


Lục Tự A Di Đà Phật

Lục hợp hoàn không, chơn bát nhã
Tự tại sắc không thoát vô minh
A chẳng nhiễm ô siêu tam giới
Di nguyện từ bi cứu muôn loài
Đà pháp trang nghiêm an lạc hạnh
Phật tánh linh thông chiếu muôn nơi.

Đại Sư Pháp Vân