-->

Poetry (thơ) - Nhập Hạ Vu Lan

Nhập Hạ Vu Lan

Nhập Hạ Vu Lan
Lan đào đồng ẩm 
Ẩm tửu nhớ mẹ 
Mẹ về trong khói  
Khói hương nghi ngút 
Ngút ngàng trời mây
Mây tới mây lui 
Lui qua lui lại  
Lại nhớ Mẹ hiền
Hiền như BồTát 
Tát như Đại Sĩ
Sĩ thiền Cực Lạc
Lạc vào cỏi nào? 
Nào ngờ gặp pháp
Pháp Nhãn Thiền Tông
Tông đồ Lâm Tế 
Tế thế độ nhân 
Nhân nào quả đó 
Đó là nhân duyên 
Duyên sanh duyên diệt
Diệt rồi lại sanh 
Sanh tử tận diệt 
Diệt hết luân hồi 
Hồi hướng mẹ hiền 
Hiền như đức Phật
Phật Tích Như Lai …

Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia QTATV