-->

Poetry (thơ) - Quê Hương Tôi

Quê Hương Tôi

Quê hương tôi trời tây thâm thẩm
Cách mười muôn cỏi phật xa xôi
Có bửu lâu thất bảo liên đài
Muôn chi điểu vang lời giải thoát
Đấng từ phụ mõi mòn trông đợi
Ánh mắt ngài vương vấn nhớ thương
Chúng sinh ơi! tĩnh giấc vô thường
Ly ái dục vãng sinh tịnh độ
Cực lạc quốc quê tôi thương nhớ
Bỡi lâm phàm quên mất lối xưa
Nguyện độ sanh tu hạnh đại thừa
Quay gót lại tìm về quê củ
Trên ao báo liên đài thượng phẫm
Thượng hiền nhân đón khách phúc duyên
Tín hạnh nguyện bát nhã du thuyền
Đưa sinh chúng vượt vòng sinh tử

Đại Sư Pháp Vân