-->

Poetry (thơ) - Tham Thiền

Tham Thiền

Tâm tỉnh lặng rời xa tứ tướng
Giác không cầu, mê chẳng vướng tâm
Ngồi an nhiên vô niệm căn trần
Trăng bát nhã chiếu soi muôn tánh
   
Pháp tham thiền đừng trông làm thánh
Ma Ba Tuần ắt phải nhập tâm 
Muôn thiên tinh quỹ mỵ cười thầm 
Tu vọng tưỡng luân hồi sáu cỏi

Muốn kiến tánh tâm không mong mõi
Cảnh diệu huyền thanh tịnh tối linh 
Chỉ soi nhìn chân tánh nơi mình
Duyên hội đủ vọng tâm tan vỡ

Cười ha hả giấc mơ muôn thuỡ
Vọng hóa thành bảo sỡ Như Lai 
Người tỉnh rồi giấc mộng sâu dầy
Gác chân nghỉ tùy duyên độ chúng

Đại Sư Pháp Vân