-->

Poetry (thơ) - Tổ Sư Than Phiền

Tổ Sư Than Phiền

Ôi! Mạt pháp thời ác thế
Chúng sinh phước kém khó dạy dổ
Cách xa bậc thánh tà kiến sâu
Ma mạnh pháp yếu nhiều oán ghét
Vừa nghe đốn giáo của Như Lai
Liền muốn diệt cho tan rã hết...

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản