-->

Poetry (thơ) - Trăng Chơn Tánh

Trăng Chơn Tánh

Phật chỉ trăng hiện bày chơn tánh
Độ muôn loài tỏ ngộ tánh không
Vượt tử sinh đi ngược muôn dòng
Tâm thanh tịnh pháp thân hiển lộ

Chúng mê lầm chấp trăng là thật
Lụy tâm mình lụy cả chúng sinh
Mê của tài sắc tửu lợi danh
Chôn chơn tánh luân hồi sáu cỏi

Hảy nhìn kìa vầng trăng tự ngả
Xao xuyến người mê đắm thế gian
Nếu quả thật đây ánh trăng vàng
Sau che bởi mây tình lục thức

Trăng chơn tánh mười phương tỏa sáng
Phá vô minh trí huệ thông linh
Đây pháp bảo vô tướng vô hình
Vui tự tánh niết bàn tịch diệt …

Đại Sư Pháp Vân