-->

Poetry (thơ) - Tu Phạm Dục

Tu Phạm Dục

            Tu phạm giới tà dục
"Nếu" - Tu nam thành quỉ đực
              Tu nữ thành quỉ cái 
              Tu lâu thành heo nái .
   "Sẽ" - Đắc thành loài yêu quái

              Giữ giới không tà dục
"Nếu" - Tu nam thành nam tử .
              Nữ tu thành tiên nữ
              Tu Lâu thành tiên tử .
   "Sẽ" - Đắc thành Bậc cao lữ .

              Trợ duyên cho tà dục
"Nếu" - Tu nam là ma ông
              Tu nữ là tú bà
              Trợ duyên để nhận quà
   "Sẽ" - Đắc loài bất tịnh xà

              Tu không trợ tà dục
"Nếu" - Tu nam thân không ngại
              Tu nữ thân không dại 
              Tu lâu thành vô hoại
   "Sẽ" - Đắc thành trời vô ngại

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản