-->

Poetry (thơ) - Tu Thiền Sẽ Về Đâu ?

Tu Thiền Sẽ Về Đâu ?

Bạch Thầy tu thiền sẻ về đâu ?
Riêng con tu mải vẫn ưu sầu
Vô minh phiền nảo thêm trói buộc
Nợ tình nợ bạn quá điên đầu

Cư sỉ hõi Bần tăng xin đáp
Thiền thân khẩu ý hết ưu sầu
Vô minh phiền nảo duyên vọng tưỡng
Lục trần vô niệm, định tâm sâu

Ba ngàn thế giới hoa xuân mộng
Niết bàn sanh tữ ngự tâm ta
Tự tại hồn nhiên vui tự tánh
Trăng sáng lòng ta mải không già

Tu thiền cư sỉ gắng công phu
Sớm khuya kinh kệ hết lo sầu
Nghiệp hết tình không tâm thanh tịnh
Còn ai làm khổ đễ điên đầu

Phước đức tâm an hòa với đạo
Tùy duyên ban pháp độ quần sanh
Lâm chung thượng phẫm liên hoa nở
Pháp thân vỉnh cữu rạng thiên thanh ...

Đại Sư Pháp Vân