-->

Poetry (thơ) - Ý Thơ

Ý Thơ

Kìa kìa Nhật Nguyệt cười duyên
Lòng con thanh thãn ưu phiền tan đi
Ngắm xem Bồ Tát uy nghi
Tư duy trí dũng hành trì thiền môn
Thiền đạt vô ngã vô ngôn
Quán Âm Thiền Viện giáo môn biệt truyền
Cầu cho Phật Pháp thiên niên
Chúng sanh quy tựu trên thuyền vãng sanh 
Giáo điều Phật tử phụng hành
Mười Phương Tam Bảo ban ân muôn loài . 
Thoát vòng sanh tữ luân hồi
Tây Phương Cực Lạc Rạng Ngời Pháp Thân ...


Nhập Hạ 2007

của mỗi Cư Sĩ Bồ Tát

trong buổi Trà Thiền