-->

Current Schedule (Lịch Trình)

For full schedule go hereLỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Ngày 8 Tháng 2, 2020 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 7-10PM (Calitime PST USA)
Ngày 15 Tháng 2, 2020 @ 7:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


10 Ngày Trai ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30.
Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )
Khóa Tu Nhập Đông (Winter Retreat)
         Ngày 20 Tháng 12, 2019 - Ngày 28 Tháng 12, 2019

Khóa Tu Nhập Hạ Hai (Summer Retreat - Second Session)
         Ngày 16 Tháng 8, 2019 - Ngày 23 Tháng 8, 2019

Calitime PST USA Current Time:


Google Calendar Link - Instruction to customize your own reminder after adding this calendar