-->

Current Schedule (Lịch Trình)

For full schedule go hereNovember 10, 2019 - Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)
Ngày 10 Tháng 11, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 6-8PM (Calitime PST USA)
Ngày 16 Tháng 11, 2019 @ 6:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


10 Ngày Trai ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30.
Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )
Khóa Tu Nhập Hạ Một (Summer Retreat - First Session)
         Ngày 9 Tháng 8, 2019 - Ngày 17 Tháng 8, 2019

Khóa Tu Nhập Hạ Hai (Summer Retreat - Second Session)
         Ngày 16 Tháng 8, 2019 - Ngày 23 Tháng 8, 2019

Calitime PST USA Current Time:


Google Calendar Link - Instruction to customize your own reminder after adding this calendar