-->

Poetry (thơ) - Họa Thi


Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


Mãi mê dâm dật lụy hình hài
Tham giận si mê tâm nhiễm ái
Sáu cỏi luân hồi hoàn thân tục
Địa ngục súc sanh khổ miệt mài


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản


Theo đàng Phật Tổ thoát trần ai
Vãng cảnh Tây phương Ngự Liên Đài
Tam thân tứ tướng lòng thanh Bạch

Cửa thiền thanh tịnh kiến Như LaiPatriarch Thanh Tinh Hai Tang

Hogen (Fayen) 98