-->

Poetry (thơ) - Đối Thi


Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


Vạn vật cỏ cây có tội gì?
Thấy nghe hay biết nghĩ mà chi?
Lắng lòng thấu rỏ đừng suy nghĩ
Biết được đang mơ tỉnh tức thì ...


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản


Cỏ cây vạn vật đều là trí
Thấy nghe hay biết chỉ là nghi ...
Lắng lòng nghĩ nhớ đều ma tưởng

Vạn vật như như chẳng bóng hìnhPatriarch Thanh Tinh Hai Tang

Hogen (Fayen) 98