-->

Poetry (thơ) - Sinh Chúng Vô Tinh


Đại Sư Pháp Vân


Vô tình thuyết pháp vô tình nghe
Chắng động nhỉ căn đạo mới thành
Tứ tướng tam tâm thành mây khói
Núi hiện mây mờ ỡ kẽ manh.


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản


Chúng ác sân si cãm nhận gì ...?
Vô tình chúng ác vẫn cuồng si ...
Bát phong Tam chướng còn trong vóc ...

Địa ngục sân si thiếu chữ bi ...Patriarch Thanh Tinh Hai Tang

Hogen (Fayen) 98