-->

QuanTheAmThienVien Xuân Kỷ Hợi 2019

Download on Google DriveVạn vật tức tông
Duyên hành tức pháp
Không vật không tông
Không duyên chẳng pháp...

Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng

Đời 98 Thiền Pháp Nhản