-->

May 2019 - Đại Lễ Phật Đản Sanh (Buddha's Birthday)


Đại Lễ Phật Đản Sanh (Buddha's Birthday)

Ngày 19 Tháng 5, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
May 19, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 15 tháng 4 Âm Lịch

Phim Của Lễ (Video of Event)

Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105