-->

August 2019 - Đại Lễ Vu Lan (Vu Lan Celebration)

Đại Lễ Vu Lan (Vu Lan Celebration)

Ngày 11 Tháng 8, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
August 11, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
(Ngày 12 Tháng 7, 2019 âm lich)


-12:00 PM:  Tăng Ni Thọ Trai “Độ Ngọ”
-2:00 PM:  Quan khách và Quí Phật tử tề tựu

-2:30 PM:   Khai kinh báo hiếu Vu Lan và Lễ cài hoa hồng
-3:30 PM:   Thuyết pháp do Chư Thiền Đức
-4:30 PM:   Lễ phóng sinh và cúng thí cô hồn
-5:30 PM:   Độ trai và hoàn mãn

PDF file of Event

Paltalk's room Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105