-->

Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva of Compassion Celebration) - July 21, 2019

Ba Pháp Tu Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva of Compassion Celebration) - July 21, 2019


Shoot with:
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
ZEISS Milvus 35mm f/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F (main view)
ZEISS Milvus 50mm f/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F