-->

Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Bodhisattva of Compassion Celebration) - October 13, 2019
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Bodhisattva of Compassion Celebration) - October 13, 2019

Mã Âm Tàng

Huyền Thoại hay là dấu chứng Đạo của ngưởi Tu Sỉ

Koshopagatavastiguhya (english) aka: Kośopagatavastiguhya (Sanskrit)

Myth or sign of arhatship for Buddhist monk

Shoot with:
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
ZEISS Milvus 35mm f/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F