-->

February 29, 2020 - Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia

Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư S Bồ Tát Tại Gia  


February 29, 2020 @ 7:00 PM (Calitime PST USA)
Ngày 29 Tháng 2, 2020 @ 7:00 PM (Calitime PST USA)

Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong

Niệm tâm từ (mindfulness of benevolence)