-->

Poetry (thơ) - Nhân Duyên


Nhân Duyên

Vạn Vật Phi thường 
Đời người vô thường 
Thế gian chẳng lường
Tỏ tường sự thật 
Sự thật thế nào?
Nương vào Chánh Đạo
Dừng tạo ác nghiệp
Thiện nghiệp chuyên hành
Tâm Thành Ý nguyện
Thiền Viện Quán Âm
Phát Tâm Phật Đạo

Thiền Sĩ Bồ Tát Chơn Phát 

May 23, 2020