-->

Thọ Bát Quan Trai


Thọ Bát Quan Trai


Bắt đầu thứ 7 cho đến Chủ Nhật 9 giờ tối.

1. Cấm sát sanh
2. Cấm trộm cắp
3. Cấm dâm dục
4. Cấm nói dối
5. Cấm uống rượu
6. Cấm trang điểm phấn son
hương thơm
7. Cấm ngồi ghế cao nằm giường rộng như Vua Chuá
8. Độ trai đúng giờKinh Tụng

Đại Bi Thập Chú
Sau Xả Thiền - Tống Táng và HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨCLịch Trình Sinh Hoạt trong ngày Thọ Bát Quan Trai

4 AM - 6 AM Thiền meditate
6 AM - 8 AM Công Phu (Thiền Hành)
10 AM - 12 PM Độ Ngọ
2 PM - 4 PM Tịnh (resting)
6 PM - 8:30 PM Thiền meditate
9 PM Tịnh (resting)