-->

Poetry (thơ) - 20 Điều Khó Làm


20 Điều Khó Làm

 1. Nghèo hèn biết bố thí cúng dường, Là Khó
 2. Giàu sang thông minh học Đạo, Là Khó
 3. Quyết chết bỏ thân mạng tìm Đạo, Là Khó
 4. Thấy được Kinh Pháp Phật, Là Khó
 5. Sanh vào đời có Phật, Là Khó
 6. Thấy sắc, biết sắc, nhịn sắc - thấy dục, biết dục, nhịn dục, Là Khó
 7. Thấy tốt lòng không tham, chẳng cầu, Là Khó
 8. Bị nhục, biết nhục, không cảm thấy nhục- bị chọc giận, có máu giận mà không tức giận- Là Khó
 9. Có thế lực không thấy mình cao, không ỷ lại, Là Khó
 10. Gặp việc tạo thành vô tâm, Là Khó
 11. Học rộng hiểu nhiều, nghiên cứu rộng rãi, Là Khó
 12. Trừ diệt tâm ngã mạn, Là Khó
 13. Chẳng khinh người chưa học, Là khó
 14. Thực hành tâm bình đẳng, Là Khó
 15. Chẳng nói sự phải-quấy của người, của ta, Là Khó
 16. Gặp được Thiện tri thức, Là Khó
 17. Thấy mình phàm phu, gặp Thầy lễ bái học Đạo, Là Khó
 18. Tuỳ duyên cơ hoá độ người, Là Khó
 19. Thấy cảnh không động tâm, Là Khó
 20. Khéo biết phương tiện mọi việc làm, Là Khó


Giọng đọc Sư Cô Thích Nữ Tâm Tịnh Hải

May 30, 2020