-->

Poetry (thơ) - Sư Tổ đi đâu con theo đó


Sư Tổ đi đâu con theo đó

Khi bước chân Sư Tổ bước đi
Chúng con theo Sư Tồ ngoài sau đi
Khi bước chân con cũng đã đến
Ngài gõ đầu boong boong chúng con, đã đến sao còn mơ?
Hôm nay con đã tỉnh, Cực Lạc thật là vui. 

                 TSs_TN Tịnh Lam

May 30, 2020