-->

Poetry (thơ) - Tâm Con Nghĩ


Tâm Con Nghĩ

Kiếp Người khó được nay đã được
Phật Pháp khó gặp nay đã thấy
Minh Sư khó tìm nay đã gặp
Bây giờ không Tu, đợi đến kiếp nào mới Tu?

Thiền Sĩ Bồ Tát Huệ Tâm 

May 30, 2020