-->

Poetry (thơ) - Xưng tán Ngài Sư Tổ


Xưng tán Ngài Sư Tổ

Lành thay có được thân người
Phước thay tìm được đường về tâm linh

Tổ con chính bậc minh sư
Đại hùng, đại lực hiện thân sa bà
Từ bi, trí huệ cao vời 
Ngài mang ánh sáng nhiệm màu chiếu soi                                                          
Thiền Tông pháp bảo truyền ban
Minh tâm, kiến tánh xóa tan mê lầm                                   
Bát phong trực chỉ chơn tâm
Sân si, tham ái diệt trừ từ đây 
Tịnh tâm, sám hối thực hành
Suy tư, thiền quán tỉnh bừng cơn mê

Trọn đời qui kính từ tôn
Thực hành chánh pháp, biển trần vượt qua
Dù rằng Cực Lạc còn xa
Lòng con quyết chí, tuy xa hóa gần
Cúi xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Nguyện Ngài pháp thể miên trường khinh an.

              Bồ Tát Tịnh Trúc Vân 

May 30, 2020