-->

Poetry (thơ) - Đại Ngu

Đại Ngu

Ngày xưa học đạo quá ngu
tăng tâm thượng mạn xưng là Đại Sư
bây giờ nhìn lại mặt bư ( Thầy )
xin Thầy ( ST ) đăng cấp Đại Ngu cuộc đời .....


Đại Sư Pháp Vân

July 4, 2020