-->

Poetry (thơ) - Chơn Tâm PhápChơn Tâm Pháp

Ngủ Uẩn mê lầm trong sáu cõi
Bậc Thầy than phiền thật xót xa
Chấp mê bất ngộ chẳng chịu buông 
Gió mát êm tai đầy cạm bẫy
Danh vọng đời người đầy khổ đau
Bát Chánh Đạo dùng chiếu tự thân 
An nhiên tự tại trong các cõi.

                 Thiền Sĩ Bồ Tát Chơn Tâm

July 18, 2020