-->

Poetry (thơ) - Lốc Cốc


Lốc Cốc

Cốc cốc cốc
Tỉnh lại đi thằng ngốc 
Cốc cốc cốc
Ngươi thường hay nói dóc 
Cốc cốc cốc
Ngươi còn hay nói móc 
Cốc cốc cốc
Nay không còn nói dóc
Lại không thích nói móc
Cốc cốc cốc
Rôì không cốc cốc cốc

                 TSs_T ChơnLuân 

August 15, 2020