-->

Poetry (thơ) - Niệm Đầu Đến Niệm Cuối


Niệm Đầu Đến Niệm Cuối

Khi được Chơn Phát
Bầu trời tươi mát
Thần chúng vui hát
Chư Thiên tán thán
Hoa Sen toả sáng
Thập phương Bồ Tát
Cùng nhau hành Pháp
Phật Pháp trường phát

Ý nghĩa bài thơ: Chỗ nào còn Phật Pháp thì chỗ đó còn Chơn Phát.

                 TSs_T ChơnTuệ  

August 15, 2020