-->

Đại Sư Pháp Vân - AUDIO (PHÁP ÂM)

Hương thiền tỏa ngát hoa năm cánh
Ý chỉ tào khê đạt đạo mầu
Lục trần vô niệm trăng bát nhã
Cảnh vọng hoàn chơn biệt khổ sầu


Pháp nhãn thiền tông hoa tuệ giác
Tỏa hương trí huệ phá vô minh
Chẳng cầu chơn vọng vô sanh nhẫn
Trăng chìm đáy nước chẳng in hình... Kinh A Di Đà 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (SoundCloud)
Kinh Duy Ma Cật 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 (SoundCloud)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
(SoundCloud)
Kinh Kim Cang 01 02 03 04 05 06 (SoundCloud)
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 (SoundCloud)
Kinh Nhân Quả Ba Đời 01 02 03 (SoundCloud)
Kinh Tín Tâm Minh 01 02 03 04 05 06 (SoundCloud)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 (SoundCloud)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 2)
(Quán Âm Viên Thông + Ngũ Ấm Ma)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (SoundCloud)
Kinh Văn Thù Sỡ Thuyết
Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (SoundCloud)
Bích Nhâm Lục 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 (SoundCloud)
48 Đại Nguyện Của Đức A-Di-Đà Phật (SoundCloud)
Thủ Lăng Nghiêm Đại Định  (SoundCloud)
Trì Tụng Giới Bỗn Bồ Tát Tại Gia [ Audio ] [ Video ]


Lễ Phật Đản Sanh [May2010(SoundCloud)
Lễ Vía Quán Âm [Apr2010] [Jul2010] [Oct2010] [Mar2011][Oct2011] [Oct2012] [Oct2013] [Mar2019(SoundCloud)
Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo [Jan2010] [Jan2011(SoundCloud)
Lễ Rằm Hạ Nguyên [Nov2010] [Nov2013(SoundCloud)
Lễ Rằm Thượng Nguyên [Feb2010(SoundCloud)
Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát [Aug2008(SoundCloud)