-->

Gallery (Hình ảnh)
Những Hình Ảnh Sinh Hoạt và Tu Học tại Quán Thế Âm Thiền Viện:

  • Hình Đại Lễ Phật Đản (Buddha's Birthday Celebration) :


  • Hình Đại Lễ Vu Lan (Vu Lan Celebration):
[2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009]

[2013] [2015] [2016] [2017] [2018[2020]


  • Hình Khóa Tu Nhập Hạ (Summer Retreat):
[2007] [2008] [2009] [2010] [2012] [2013]

[2014] [2015] [2016] [2017[2018]

  • Hình Khóa Tu Nhập Đông (Winter Retreat):

  • TẾT (Lunar New Year):


  • Animal (Thú Vật):

Hình Ảnh Tu Sữa Quán Thế Âm Thiền Viện ở West Covina