-->

Schedule (Lịch Trình)

Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA)


Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 8-11PM (Calitime PST USA)
Ngày 4 Tháng 9, 2021 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
September 4, 2021 @ 8 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30.
Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )

Khóa Tu
Khóa Tu Nhập Đông (Winter Retreat)
Ngày 20 Tháng 12, 2019 - Ngày 28 Tháng 128, 2019
Khóa Tu
Khóa Tu Nhập Hạ Hai (Summer Retreat - Second Session)
Ngày 16 Tháng 8, 2019 - Ngày 23 Tháng 8, 2019
Lễ
Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)(Paltalk Only Event)
Ngày 30 Tháng 1, 2021 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
January 30, 2021 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong
Lễ
Cúng vía Quan Thế Âm Bồ Tát
Ngày 7 Tháng 3, 2020 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


Calitime PST USA Current Time:


Google Calendar Link Instruction to customize your own reminder after adding this calendar