-->

Schedule (Lịch Trình)


Sư Tổ Kim Cang Viên Giác “KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH” mỗi tháng vào ngày Rằm lúc 8 PM (Calitime PST USA)


Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA)


Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 6-9PM (Calitime PST USA)
Ngày 16 Tháng 11, 2019 @ 6:00 PM (Calitime PST USA)
November 16, 2019 @ 6 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30.
Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )

Khóa Tu
Khóa Tu Nhập Hạ Một (Summer Retreat - First Session)
Ngày 9 Tháng 8, 2019 - Ngày 17 Tháng 8, 2019
Khóa Tu
Khóa Tu Nhập Hạ Hai (Summer Retreat - Second Session)
Ngày 16 Tháng 8, 2019 - Ngày 23 Tháng 8, 2019
Lễ
November 10, 2019 - Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)
Ngày 10 Tháng 11, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
November 10, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong
Lễ
August 2019 - Đại Lễ Vu Lan (Vu Lan Celebration) 
Ngày 11 Tháng 8, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Calitime PST USA Current Time:


Google Calendar Link Instruction to customize your own reminder after adding this calendar