-->

Sư Tổ Kim Cang Viên Giác - AUDIO (PHÁP ÂM)


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Dòng Thiền Pháp Nhãn
và Đệ Tử Truyền Thừa Dòng Thiền Lâm Tế


Bài tụng về y chỉ của Tổ Pháp Nhãn:

Vạn vật tức tông
Duyên hành tức pháp
Không vật không tông
Không duyên chẳng pháp


             


Khai Thị Năm 2005 [Nov] [Dec(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2006 [Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Oct] [Nov] [Dec]
(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2007 [Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May1] [May31] [Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Oct] [Nov] [Dec(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2008 [Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug][Sep] [Dec]
(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2009 [Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2010 [Jan] [Feb] [Aug] [Sep(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2011 [Feb] [May] [Jun] [Sept] [Oct] [Nov(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2012 [Jan] [Feb] [Apr] [Jun] [Jul] [Sep] [Nov] [Dec(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2013 [Mar] [Apr] [Jun] [Jul] [Sep] [Nov] [Dec(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2014 [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Sep] [Oct(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2015 [Jan] [Feb] [Mar] [May] [Oct(SoundCloud)
Khai Thị Năm 2016 [Apr] [Jun(SoundCloud)
Lễ Phật Đản Sanh [May2011] [May2012] [May2013] [May2014] [May2015] [May2016]
(SoundCloud)
Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo [Jan2010] [Jan2012] [Jan2013] [Jan2014] [Jan2015] [Jan2016] [2017]
(SoundCloud)
Lễ Rằm Hạ Nguyên [Nov2012] [Dec2014] [Nov2015(SoundCloud)
Lễ Rằm Thượng Nguyên [Feb2013] [Feb2014] [Mar2015] [Feb2016(SoundCloud)
Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát [Apr2010] [Jul2011] [Mar2012] [Aug2012] [Mar2013] [Jul2013] [Mar2014] [Jul2014] [Oct2014] [Apr2015] [Mar2016] [Jul2016] [Oct2016]
(SoundCloud)
Lễ Vu Lan [Aug2011] [Aug2012] [Aug2014] [Aug2015] [Aug2016(SoundCloud)
Trì Tụng Giới Bỗn Bồ Tát Tại Gia [ Audio ] [ Video ]
Ý Nghĩa Trì Tụng Giới Bỗn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia (SoundCloud)